Guziki

Sposób załatwiania spraw

Elektroniczna skrzynka podawcza

Sekretariat Szkoły

przyjmuje podania, wnioski i pisma interesantów od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00 -16.00.

Sekretariat szkoły udziela szczegółowych informacji dotyczących sposobu załatwiania spraw. Korespondencję można dostarczyć osobiście lub drogą pocztową.


SPRAWY PROWADZONE PRZEZ SZKOŁĘ:

Obowiązek szkolny:

 • zapisy do szkoły (zapisu dokonuje rodzic lub opiekun prawny w sekretariacie szkoły)
 • ewidencja uczniów
 • arkusze ocen i dzienniki

Sprawy administracyjne:

 • zezwolenia i zwolnienia (indywidualny tok nauki, zwolnienie z zajęć wychowania fizycznego - zgodnie z obowiązującymi przepisami na pisemny wniosek rodziców lub opiekunów prawnych - wydaje dyrektor szkoły)
 • wydawanie legitymacji uczniowskich (wydaje sekretariat),
 • wydawanie zaświadczeń,
 • wydawanie duplikatów

Postępowanie w sprawach nieletnich:

 • wnioski do Sądu Rodzinnego,
 • skierowania do Poradni,

Sprawy kadrowe:

 • sprawy osobowe nauczycieli i pracowników niepedagogicznych,

Sprawozdawczość:

 • raporty,
 • sprawozdania,

Archiwum:

 • akta osobowe pracowników
 • arkusze ocen
 • dzienniki zajęć obowiązkowych, pozalekcyjnych i nauczania indywidualnego,
 • protokoły Rady Pedagogicznej z uchwałami,
 • protokoły Rady Rodziców,
 • księga zarządzeń dyrektora szkoły,

OBOWIĄZUJĄCE PROCEDURY

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

25-01-2018 - Edycja treści.

03-12-2015 - Edycja treści.

30-04-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

26-08-2010 - Edycja treści.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 490